پیام مدیرعامل حداقل

   "ای مالک! دارایی روح مملکت است و سازمان معیشت و حیات جامعه بر ثروت آن گردش می کند؛ بنابراین اگر اوضاع مالی قوم آشفته باشد،انتظام کشور را توقع مدار. مملکت به مثابه خانه ایست که ملت خانواده آن را تشکیل می دهند. دارایی آبروی آن خانه و مدار زندگی آن خانواده است. آری، کلیّه نیازمندیها و حوائج مردم بر خراج مملکت تحمیل می شود. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشته ی جهان و رگ حیات ملت استوار باشد."

بخشی از فرمان نامه امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به مالک اشتر

 

   تفکر امروز ما حماسه آفرینی در عرصه اقتصاد و حرکتی اراده مدار و مقاومت گونه به سمت بازیابی توان تولید با محوریت بازار سرمایه است. بازار سرمایه در سال های اخیر، پرخروش و انکار ناپذیر در صحنه اقتصاد کشور نقش آفرینی نموده است. از پی این سال های پربار، به برکت روزافزون آگاهی و تخصص یافتگی در سرمایه گذاری و پاسخگویی مناسب از جهت بازار به کنش های سرمایه گذاران، نگاه حرفه ای به فعالیت خود انتظام بازار سرمایه در حال شکل گیری می باشد.

   دو ویژگی مهم بازار سرمایه شامل تأمین مالی تولید و همچنین بازتوزیع درآمد ناشی از تولید با نگاه تعادل رفاه جامعه، نقش عمده این نهاد مهم را در رشد اقتصادی همگام با توجه به امنیت و رفاه اجتماعی بیان می دارد. چرخش سهم تأمین کنندگی مالی از بازار پول به سمت بازارسرمایه راهکاری تأیید شده از نگاه علم و تجربه برای ساماندهی جریان نقدینگی دراقتصاد کشور می باشد. مطالعات اخیر اقتصادی در حیطه متغیرهای پولی نشان می دهد، عامل اصلی تورم در سال گذشته، افزایش حجم نقدینگی بوده که از جریان تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد به دور مانده است. آنچه راهگشای این مسأله قرار می گیرد، تأمین مالی تولید توسط بازار پول اما از طریق بازار سرمایه(تأمین مالی بورس محور) موجبات افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد را فراهم می آورد و کاهش ریسک نکول تسهیلات را نتیجه می بخشد. رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه ی طرح کسب و کاربلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است.

   امنیت در سرمایه گذاری و ارضای انتظارات فعالین از بازدهی آن در شرایط نوسان حاکم بر اقتصاد، نیازی است که دربازار خودانتظام سرمایه بدان پاسخ داده می شود. رضایت سرمایه گذار در این محیط،سرمایه گذاری در تولید را ترغیب و رشد اقتصادی را تحریک خواهد نمود. طراحی و توسعه ابزارهای نوین مالی با تخصص گرایی نوآورانه، مبیّن تلاش در جذب و هدایت پس اندازهای اقشار مردم به سمت سرمایه گذاری در طرح های کلان اقتصادی از طریق بازارسرمایه است. در این میان، گسترش فرهنگ و بینش نقش آفرینی بازار سرمایه، اولین ومهمترین گام در ایجاد فضای اعتماد به این بخش برای رقم زدن حماسه ای تأثیرگذار دربستر اقتصادی کشور خواهد بود.

امیر هامونی