فهرست اوراق در حال پذيره نويسي حداقل

پذيره نويسي

فهرست اوراق در حال پذيره نويسي از طریق بازار سوم فرابورس ایران

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

 

نام اوراق/ سهام

ناشر

نماد

 مبلغ سرمایه اولیه شرکت (میلیارد ریال)

تعداد کل اوراق/سهام (ورقه/سهم)

مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره نویسی (ریال)

تعداد اوراق/ سهام مورد پذیره نویسی(ورقه/ سهم)

 دوره پذيره نويسي

تاریخ درج