درخواست هاي پذيره نويسي اوراق حداقل

  درخواست هاي پذيره نويسي اوراق


 ( برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)
 
ردیف

 

نام اوراق/ سهام

 ناشر

 

مبلغ اوراق/ سهام (میلیارد ريال)

تعداد اوراق/ سهام

مبلغ پذیره نویسی هر ورقه/ سهم (ريال)

 

تاریخ پذيره نويسي
 1 بیمه حکمت صبا