شرکت های درج شده در بازار پایه حداقل

لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1395
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1 شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب
95/01/08
نقل و انتقال توافقی
 2 شرکت بین المللی ساروج بوشهر
ساروج
95/01/30
نقل و انتقال توافقی
 3 شرکت داروسازی تهران شیمی   شتهران 95/03/29 نقل و انتقال توافقی 
 4  شرکت کشت و صنعت آبشیرین
آبین
95/04/19 نقل و انتقال توافقی
5 شرکت داروسازی شهید قاضی دقاضی 95/05/16
نقل و انتقال توافقی

6

شرکت بیمه تجارت نو

بنو
95/06/15
نقل و انتقال توافقی

شرکت اعتباری کاسپین 

 وکاسپی

95/8/15

نقل و انتقال توافقی
 
8 شرکت تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
 
کنگار
 
 95/09/02 نقل و انتقال توافقی
 
 9 شرکت چینی کرد  کرد   95/09/22 نقل و انتقال توافقی
 10 شرکت خدمات فنی فولاد یزد  خفولا 95/12/01  نقل و انتقال توافقی 
         
لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1394
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1 شرکت سیمان خرم آباد سخرم 94/01/29 نقل و انتقال توافقی
 2 شرکت فرآورده های سیمان شرق  کفرآور   94/03/19  نقل و انتقال توافقی
  3  شرکت قند ارومیه  قاروم   94/04/10 نقل و انتقال توافقی 
 4 شرکت مهندسی مرآت پولاد  تپولا    94/05/11  نقل و انتقال توافقی 
   5   شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان  وثخوز  94/06/15 نقل و انتقال توافقی 
 6 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران وایرا  94/07/22 نقل و انتقال توافقی 
 7 شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب  فنرژی  94/11/06  نقل و انتقال توافقی 
شرکت نورد و لوله اهواز  فاهواز  94/11/11 نقل و انتقال توافقی 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل  ثتوسا  94/11/12  نقل و انتقال توافقی 
10 شرکت تولید نیروی برق دماوند   دماوند 94/11/14 نقل و انتقال توافقی 
 11 شرکت موسسه اعتباری نور  ونور  94/12/12  نقل و انتقال توافقی 
 12 شرکت سرمایه گذاری جامی   وجامی 94/12/17  نقل و انتقال توافقی 
 13 شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس گپارس 94/12/19 نقل و انتقال توافقی
         
لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1393
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1
شرکت توسعه سرمایه گذاری آرین توسکا وآتوس 1393/02/01 نقل و انتقال توافقی
2
شرکت صنایع بسته بندی مشهد فبستم 1393/02/27 نقل و انتقال توافقی
3
شرکت بیمه حافظ
وحافظ 1393/05/04 نقل و انتقال توافقی
4 سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه 1393/04/22 نقل و انتقال توافقی
شرکت مهندسی فیروزا تفیرو 1393/06/09 نقل و انتقال توافقی
6 شرکت کارخانه فارسیت دورود  سفارود 1393/06/12 نقل و انتقال توافقی 
شرکت ایران گچ کایگچ 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
8 شرکت پشمبافی توس نتوس 1393/06/15  نقل و انتقال توافقی
9 شرکت تولی پرس شتولی 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
10 شرکت صنعتی و شیمایی رنگین شرنگی 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
11 شرکت گروه صنعتی سدید وسدید 1393/06/15 نقل و انتقال توافقی 
12  شرکت تامین مسکن جوانان  ثجوان 1393/07/16 نقل و انتقال توافقی
 13 فروشگاههای زنجیره ای رفاه  رفاه 1393/08/21 نقل و انتقال توافقی 
 14 شرکت تولید خودرو سایپا کاشان خکاشا 1393/08/24 نقل و انتقال توافقی
 15 شرکت کارخانجات پشمبافی افشار یزد  نشار  1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
 16 شرکت فولاد افزا سپاهان  فافزا   1393/11/05 نقل و انتقال توافقی 
 17 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان  خودکفا  1393/11/15 نقل و انتقال توافقی 
18  شرکت مالیبل سایپا  خلیبل  1393/11/26  نقل و انتقال توافقی 
19  شرکت کف   شکف  1393/12/06 نقل و انتقال توافقی 
 20 شرکت پتروشیمی اصفهان  شصفها  1393/12/17  نقل و انتقال توافقی 
 21 شرکت تابان نیرو سپاهان  تابا  1393/12/20  نقل و انتقال توافقی 
22  شرکت بیمه سینا   وسین 1393/12/25  نقل و انتقال توافقی 
23  شرکت بانک مهر اقتصاد   ومهر  1393/12/26 نقل و انتقال توافقی 

 

لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1392
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1
قند بیستون قیستو 920127
2
سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
ثنام 920208 نقل و انتقال توافقی
3
شرکت پرمیت  سپرمی 920304 نقل و انتقال توافقی
4
شرکت آلومتک
فالوم 920304 نقل و انتقال توافقی
5 شرکت سیمان لارستان
سلار 920304  
6 بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت 920304 نقل و انتقال توافقی
7
شرکت مالی واعتباری کوثر مرکزی وکوثر 920304  
8
شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر ومشان 920305 نقل و انتقال توافقی
9 شرکت سرمایه گذاری کوه نور
ثنور 920305 نقل و انتقال توافقی
 10 شرکت ساختمان اصفهان
ثاصفا 920307 نقل و انتقال توافقی 
 11 شرکت تولید سموم علف کش
شسم 920307 نقل و انتقال توافقی
 12 شرکت سولیران
فسلیر 920307 نقل و انتقال توافقی
 13 شرکت تولیدی گازلوله
پلوله 920307 نقل و انتقال توافقی
 14 شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
پارتا 920307 نقل و انتقال توافقی
 15 شرکت آذریت
ساذری 920307 نقل و انتقال توافقی
16
شرکت ایرانیت
سایرا 920307 نقل و انتقال توافقی 
17
شرکت نئوپان 22 بهمن
چنوپا 920307 نقل و انتقال توافقی
18
شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
وثوق 920328 نقل و انتقال توافقی
19
شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
ثقزوی 920512 نقل و انتقال توافقی
 20 بانک شهر
وشهر
920521
 21 شرکت سیمان باقران سباقر 920617  
 22 شرکت لیزینگ آریادانا
ولانا 920620  نقل و انتقال توافقی
 23 شرکت جوش و اکسیژن ایران فجوش 920625
نقل و انتقال توافقی
24
شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران
تراک 920625 نقل و انتقال توافقی
 25 شرکت داروسازی تهران دارو
دتهران 920625 نقل و انتقال توافقی
 26 شرکت ورزیران
کورز 920625 نقل و انتقال توافقی
27
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
 تپکو 920625 نقل و انتقال توافقی
28
شرکت سیمان ممتازان کرمان
سمتاز 920713 نقل و انتقال توافقی
29  شرکت بیمه تعاون وتعاون 920811 نقل و انتقال توافقی
30  بانک آینده وآیند 920811 نقل و انتقال توافقی
32  شرکت نفت سپاهان شپاها 921015 نقل و انتقال توافقی
33  شرکت بیمه سرمد وسرمد 921112 نقل و انتقال توافقی
 34  شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
وارس
 921130 نقل و انتقال توافقی 
35
فروشگاههای زنجیره ای دیاکو ایرانیان (دیوکس)
 بدکو  921115 نقل و انتقال توافقی
36  شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران ـ سنا وسنا  921115 نقل و انتقال توافقی
 37 شرکت صنعتی بهپاک  بهپاک  921218  نقل و انتقال توافقی 

 

 

 

 

لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1391
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1
وسیار
910106
حذف از بازار پایه
2
صنعت روی زنگان
زنگان
910123
انتقال به بازار دوم فرابورس
3
طرح ساختمان پارسا
پارسا
910204
حذف از بازار پایه
4
چخزر
910204
حذف از بازار پایه
5
حاریا
910204
نقل و انتقال توافقی
6
 گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
تجار
910216
910330
7
گروه هموطن
هموطن
910224
حذف از بازار پایه
8
 آپادانا سرام
کپانا
910225
حذف از بازار پایه
9
 خدمات دريايي و كشتيراني دريابندر
حبندر
910225
نقل و انتقال توافقی
10
 بيمه آرمان
آرمان
910225
910410
11
 نيك صنعت پارسيان
شنیک
910225
حذف از بازار پایه
12
تولید نیروی برق آبادان
آبادا
910230
حذف از بازار پایه
13
تولید نیروی برق سنندج
سنندج
910230
حذف از بازار پایه
14
صنعتی و تولیدی ایران ذوب
فذوب
910230
حذف از بازار پایه 
15
شوکوپارس
غشوکو
910303
 
16
شجم
910310
نقل و انتقال توافقی
17
حفجر
910317
حذف از بازار پایه
18
مرغداران طوس
غطوس
910324
حذف از بازار پایه
19
بانک سامان
سامان
910324
نقل و انتقال توافقی
20
بانک قوامین
وقوام
910410
 
21
توليدي پمپ پارس
تپمپس
910414
نقل و انتقال توافقی
22
سرمايه گذاري ايساتيس پويا
ویسا
910417
حذف از بازار پایه
23
مالي و اعتباري عسكريه
وعسکر
910503
نقل و انتقال توافقی
24
سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر
ثعتما
910515
نقل و انتقال توافقی
25
سرمايه گذاري نظام مهندسي ايران
ثنظام
910515
نقل و انتقال توافقی
26
داروسازي الحاوي
دحاوی
910515
نقل و انتقال توافقی
27
سیمرغ
سیمرغ
910515
نقل و انتقال توافقی
28
تامین مسکن جوانان
ثجوان
910606
حذف از بازار پایه
29
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
وآفر
910606
نقل و انتقال توافقی
30
فارسیت اهواز
سفاسی
910614
نقل و انتقال توافقی
31
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حقشم
910621
حذف از بازار پایه
32
لیزینگ رازی
ولراز
910621
نقل و انتقال توافقی
33
تکادو
وکادو
910621
910823
34
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران کیش
گکیش
910621
نقل و انتقال توافقی
35
بیمه رازی
ورازی
910702
نقل و انتقال توافقی
36
صنایع بسته بندی ایران
فبیرا
910710
 
37
کابگن
910718
نقل و انتقال توافقی
38
شوش
910718
نقل و انتقال توافقی
39
کقزوی
910718
 
40
فسدید
910718
نقل و انتقال توافقی
41
بایکا
910718
 
42
قجام
910718
 
43
لکما
910718
 
44
لپیام
910718
نقل و انتقال توافقی
45
غیوان
910718
نقل و انتقال توافقی
46
چکارم
910718
نقل و انتقال توافقی
47
غناب
910718
 
48
پلاست
910718
نقل و انتقال توافقی
49
چبسپا
910718
نقل و انتقال توافقی
50
پشاهن
910718
نقل و انتقال توافقی
51
لازما
910718
نقل و انتقال توافقی
 52  مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
واحیا 910723  910824
 53 احیاء صنایع خراسان
 واحصا 910729  نقل و انتقال توافقی
54
کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف 910729  نقل و انتقال توافقی
55
بهمن دیزل
خدیزل 910806 حذف از بازار پایه
56 تهیه وتولید خاک نسوز استقلال آباده
کباده 910806  
57
صنعتی تولیدی اشتاد ایران
تشتاد 910806  نقل و انتقال توافقی
 58 صنعتی دریایی ایران
خصدرا 910821 910929
59 پتروشیمی گلستان
شستان 910901  
60 سرمایه گذاری ساختمان نوین
وثنو 910901  نقل و انتقال توافقی
 61 بانک خاورمیانه
وخاور 910915  911006
 62 لوازم خانگی پارس
لخانه 911026 نقل و انتقال توافقی
63 تجهیزنیروی زنگان
شزنگ 911026 نقل و انتقال توافقی
64
بورس انرژی
انرژی1،2،3  911026 نقل و انتقال توافقی
65
ایتالران کایتا 911111 نقل و انتقال توافقی 
 66 بانک الکترونیکی آرین
آرین 911111
 67 بیمه کارآفرین
وآفری 911116 نقل و انتقال توافقی
 

 

 

 

لیست شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران طی سال 1390
ردیف
نام شرکت
نماد
تاریخ درج
گشایش نماد
1
شکبیر
1390/02/24
1390/03/17
2
وشمال
1390/03/11
1390/04/01
3
فن آوا
1390/03/11
1390/04/18
4
شلرد
1390/03/11
1390/06/08
5
فبورس
1390/03/11
نقل و انتقال توافقی
6
سیستم
1390/04/07
انتقال به بازار اول فرابورس
7
ومعیار
1390/04/08
1390/06/01
8
تات
1390/04/15
1390/04/27
9
ممسنی
1390/04/27
1390/07/18
10
کازرو
1390/04/27
1390/07/24
11
بانک پاسارگاد
پاسار
1390/05/05
انتقال به بورس
12
سجام
1390/05/09
1390/10/04
13
نوین
1390/05/22
1390/07/16
14
غصینو
1390/05/22
1390/11/19
15
زنجان
1390/06/20
1391/02/20
16
تسنیم
1390/07/09
حذف از بازار پایه
17
کشتیرانی دریای خزر
حخزر
1390/07/13
حذف از بازار پایه
18
بورس اوراق بهادار
بورس1-3
1390/07/13
نقل و انتقال توافقی
19
کالا1-4
1390/07/16
نقل و انتقال توافقی
20
آریان
1390/08/09
نقل و انتقال توافقی
21
تکنار
1390/08/15
1390/12/23
22
داتک
1390/08/15
حذف از بازار پایه
23
نیرو
1390/08/25
1390/12/22
24
سنوین
1390/09/02
1390/09/28
25
وما
1390/09/06
1390/09/19
26
جهرم
1390/09/06
نقل و انتقال توافقی
27
فسا
1390/09/06
نقل و انتقال توافقی
28
داراب
1390/09/06
نقل و انتقال توافقی
29
پترول
1390/09/16
1390/10/19
30
آینده
1390/09/23
1390/10/05
31
زربال
1390/10/10
حذف از بازار پایه
32
ودانا
1390/10/10
نقل و انتقال توافقی
33
فزرین
1390/10/10
نقل و انتقال توافقی
34
میلاد
1390/10/10
1391/10/20
35
دهدشت
1390/10/17
1390/11/16
36
حرهشا
1390/10/17
1390/12/15
37
دماوند
1390/10/21
عرضه سازمان خصوصی سازی
38
بیستون
1390/10/21
حذف از بازار پایه
39
کارت اعتباری ایران و کیش
رکیش
1390/10/27
انتقال به بورس
40
توسعه
1390/10/27
نقل و انتقال توافقی
41
حکمت
1390/11/05
1390/11/10
42
بفارس
1390/11/06
حذف از بازار پایه
43
سپرده
1390/11/10
نقل و انتقال توافقی
44
سهند
1390/11/10
حذف از بازار پایه
45
سخواف
1390/11/15
1390/12/21
46
کوثر
1390/11/15
نقل و انتقال توافقی
47
مسکن
1390/11/17
نقل و انتقال توافقی
48
بکرما
1390/11/17
حذف از بازار پایه
49
شرکت کیسون
کیسون
1390/12/13
نقل و انتقال توافقی
50
فتربت
1390/12/13
حذف از بازار پایه
51
پخش هجرت
هجرت
1390/12/13
حذف از بازار پایه
52
دشیری
1390/12/17
حذف از بازار پایه
53
کابلسازی تک
بتک
1390/12/22
1391/08/16
54
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان
سدبیر
1390/12/22
انتقال به بازار دوم فرابورس
55
اتکای
1390/12/24
نقل و انتقال توافقی
56
اشراق
1390/12/27
حذف از بازار پایه
57
فلات
1390/12/28
نقل و انتقال توافقی