درخواست های جمع‌آوری حداقل

فهرست درخواست های جمع آوری

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

ردیف

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام

قابل جمع آوری

درصد سهام قابل جمع آوری

قیمت پایه هر سهم(ریال)

تاریخ آغاز دوره عرضه خرد (جمع آوری)

تاریخ پایان دوره عرضه خرد (جمع آوری)

تاریخ درج

1

شرکت تولید دارو

تولیددارو1

58,800

1,000

باقیمانده 637,484

1/084

4,360

1391/9/21

1391/10/02

1391/09/20

...